SÁCH HACK NÃO 1500 TỪ TIẾNG ANH

 SÁCH HACK NÃO 1500 TỪ TIẾNG ANH


nội dung sách : Sách áp dụng nguyên lí "bắc cầu tạm" từ tiếng anh sang tiếng mẹ đẻ , sáng tạo 1 câu chuyện liên kết giữa nghĩa và cách đọc của từ đó , vì thế sẽ gia tăng tốc độ nhớ từ , đồng thời sách kết hợp với nhiều hình ảnh đẹp mắt và độc đáo sẽ tạo nhiều cảm giác thích thú khi đọc sách ^^ 
Link Tải bên dưới Download
Tải file PDF