ĐỘT PHÁ 8+ MÔN TOÁN - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

ĐỘT PHÁ 8+ MÔN TOÁN - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCHNội dung sách :Sách gồm 2 phần chính : 
Phần 1 : Chương trình lớp 12 
  1. Chương 1 : Các ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
  2. Chương 2 : Hàm số lũy thừa , hàm số mũ và logarit
  3. Chương 3 : Nguyên hàm , tích phân
  4. Chương 4 : Số phức
Phần 2 : Chương trình lớp 10+11
  1. Chương 1 : Mệnh đề , tập hợp , hàm số
  2. Chương 2 : Phương trình , hệ phương trình , bất phương trình
  3. Chương 3 : Lương giác 
  4. Chương 4 : Tổ hợp , xác suất 
  5. Chương 5 : Dãy số , giới hạn , đạo hàm

Link Tải bên dưới Download
Tải file PDF